دوشنبه, 05 اسفند 1398

طي حكمي از سوي دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد، دکتر جعفر کبیری سرمزده به عنوان سرپرست معاونت دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد منصوب شد .

همچنین دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات دکتر محسن طبسی معاون پیشین دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

 kabiri