دوشنبه, 05 اسفند 1398

مطالب به زودی درج خواهد شد.

آموزشگاههای زبان سما

1-   آموزشگاه زبان پسرانه سما(1): قاسم آباد ، خیابان استادیوسفی، بین 25 و 27 ، شماره تلفن : 36627070

2-   آموزشگاه زبان دخترانه سما(1): قاسم آباد ، بلوار ادیب ، نبش خیابان استادیوسفی ، شماره تلفن : 36614587

3-   آموزشگاه زبان دخترانه سما(2) : وکیل آباد 59 (معلم 66) خیابان شریف 3 ، شماره تلفن :  38681020