شنبه, 28 مرداد 1396

معرفی بخش های ستادی مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد

1-   دفتر ریاست مرکز

2-   روابط عمومی

3-   امور آموزشی

4-   امور مالی

5-   امور عمومی

6-    امور اداری

اطلاعات بیشتر ، به زودی درج خواهد شد.