چهارشنبه, 04 مهر 1397

شمـاره تلفن های مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد

نام بخــش همکـــاران شماره تلفن

معـــاون دانشــگاه و

رئیس مرکز سما مشهد

آقاي دکتر ناصری 36629806
دفتر معاونت دانشگاه و ریاست مرکز آقای موسوی
روابط عمومی آقای دوست زاده 36617930
امور آموزشی و پژوهشی خانم ها: آرامی ، صادق زاده 36629805
تربیت بدنی و سالن ورزشی
آقای طلوع 36617994
فناوری اطلاعات خانم مروی 36618710
امــور مالی آقايان : حسینی ، قادري ، خانم رضایی 36622709
امور عمومی و کارپردازی آقایان : وفامنش ، موسوی نیا
36615033
امور اداری آقايان : شامکوئیان ، فیاض پور، بهادران
36617906
دورنگار 05136629813


آدرس: مشهد ، شهرک غرب ، بلوار ادیب ، نبش ادیب شمالی 19 ، مرکز آموزشی و فرهنگی سما ، کدپستی : 9189648916