یکشنبه, 06 خرداد 1397

شرایط ثبت نام در باشگاه پژوهشگران سما:

الف ) دانش آموزان متوسطه اول ودوم که موفق به کسب 12 امتیاز از موارد زیر گردند :

ردیف عنوان معدل امتیاز
1 معدل

17 تا 18

18 تا20

10

12

2 جشنواره ومسابقات و...

رتبه اول   (اموزش وپرورش

یا استانی )

رتبه دوم  (استانی )

رتبه سوم    ( استانی  )

1

3

2

2

3 داشتن گواهینامه مهارت از سازمان فنی وحرفه ای هر مهارت 2
4 شرکت در المپیادهای علمی

استانی

کشوری

2

4

5 طرح پژوهشی ودست سازه باتوجه به کاربردی و مهارت محور بودن طرح بنابرتشخیص ستاد 2 یا 4 امتیاز
6 عضویت وفعالیت موثر در انجمنهای علمی و پژوهشی باتایید مسئول باشگاه واحدمربوطه 2

ب) دانش آموزان متوسطه اول و دوم که دارای شرایط یکی از بندهای جدول باشند، مستقیما عضو باشگاه خواهند شد:

ردیف شرح
1

الف:کسب مقام اول تا سوم در جشنواره های خوارزمی، فارابی، رازی، شیخ بهایی و ابن سینا.

ب:کسب مقام اول تا سوم جشنواره های مورد تایید دانشگاه یا سازمان سما.

2 برگزیدگان المپیاد های غیر ورزشی دانش آموزی در سطح مسابقات ملی و بین المللی با تایید وزارتخانه.
3 افرادی که دارای حداقل یک اختراع ثبت شده باشند که اختراع آن هابه تایید:سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا شورای راهبردی ثبت و حمایت از نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه رسیده باشد.
4 حائزین رتبه های اول تا سوم مسابقات علمی و پژوهشی (ملی، بین المللی یا جهانی) یا مسابقات ملی مهارت ویژه سازمان فنی و حرفه ای کشور در هر رشته، که بر حسب موضوع به تایید دانشگاه یا سازمان سما رسیده باشند.

توجه : لازم به ذکراست کلیه برنامه ها، بازدیدها ودوره ها برای اعضا رایگان  است.